BRIEF

De persoonlijke roeping van C.A. van den boogaart

Bunde, 12 aug 2015
Een brief voor u,

Onderwerp: Evangelisatie door Bijbelverspreiding onder bootvluchtelingen in de laars van Italië.

Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus.

Zoals we dagelijks in het nieuws kunnen lezen stromen vluchtelingen uit Afrika en het Midden Oosten Europa binnen. Massaal stromen bootvluchtelingen aan in Griekenland en in het zuiden van Italië. Het heeft mij persoonlijk diep getroffen hoe deze vluchtelingen in erbarmelijke toestand leven. Velen van hen blijven in Zuid Italië hangen en leven daar in getto’s.

Als christen en als evangelist drukt de geestelijke nood van de bootvluchtelingen op mij. Daar wonen mensen met een ziel voor de eeuwigheid. Er wordt zeker iets ondernomen om deze mensen te helpen met voedsel en kleding. Sommigen werken illegaal. Maar wie bekommert zich om hun zielennood?

Deze nood raakt het diepst van ons aller hart! Het is mij intussen stapsgewijs duidelijk geworden dat onze Hemelse Vader mij persoonlijk roept om hier iets aan te gaan doen. Het begon tot mij door te dringen om die mensen daar persoonlijk te gaan ontmoeten en hen de Bijbelse boodschap van genade te verkondigen. Hierin wil ik aan God gehoorzaam zijn.

Mijn persoonlijke omstandigheden zijn niet eenvoudig. Ik heb na enkele jaren geleerd om om te gaan met mijn sterk verzwakte conditie die veroorzaakt wordt door een gecompliceerde chronisch ziekte. Dat maakt de strijd des te zwaarder en de nood nog groter! Maar ik leg deze nood biddend neer voor de Troon van Gods Genade. En één ding troost mij: de priesters moesten bij de Jordaan met de Ark ook eerst de rivier in, tot de enkels in het stromende water en zie de Jordaan droogde op. De Heere baande door de onmogelijkheid heen een gebaande weg. Zoals Jezus zijn discipel Petrus uitnodigde om op het water te stappen, vertrouwend, gelovend. En Petrus deed het, hij kwam in actie en liep het water op en hij zonk in eerste instantie niet omdat hij op Jezus zag…Zouden wij die stap ook durven zetten? Hij vraagt het ook aan ons: Vertrouw, geloof je Mij?

Deze wijze van Gods handelen heb ik in het verleden rijk mogen ervaren. Ik zie het nu al als een liefdevolle uitdaging van onze trouwe God en Vader om dit op mij te nemen. Ik kan het niet loslaten! Ook nu geef ik mij van harte over aan onze Hemelse Vader. Hij vraagt ook van mij of ik Hem vertrouw, of ik het met Hem aandurf. Ondanks zwakheid! Hij geeft de kracht wanneer wij ons op Hem en Hem alleen verlaten … kracht wanneer het nodig is. Wij belijden immers: Ik geloof in God de Vader de Almachtige! Amen.

Dat betekent concreet dat ik het Evangelie wil gaan verspreiden onder bootvluchtelingen
– Waar? De Laars/hak van Italië tussen de steden Foggia en Bari een gebied hemels-breed 125 km. Hier bevinden zich krottendorpen/getto’s die bewoond worden door bootvluchtelingen.
– Wanneer? Onze eerste tocht zal in de nazomer/herfst 2015 plaats gaan vinden zo de Heere wil en wij leven.

Ondertussen is er het een en ander al in werking gezet:
Met verschillende protestantse gemeenten in Zuid Italië heb ik contact gelegd alsook met Italiaanse christenen in Nederland en België welke mij tot hulp zijn in de vertaling&contacten in Italië en mogelijk mee gaan tijdens onze veld tochten!
Vervolgens proberen wij deze gemeenten hulp en inspiratie te bieden voor de nodige nazorg en opvang. Gebed is hiervoor nodig het is; Zuid Italië, na diverse gesprekken is het mij duidelijk geworden dat er ook meer dan gemiddeld gevaar aan verbonden is. Denk aan de maffia die daar in alle lagen van de bevolking en kerken actief is en deze bootvluchtelingen in de greep wil houden als goedkope werkkrachten, vervolgens is er traditioneel veel bij- en ongeloof gemixt met het dominerende RK geloof welk echt niet tot het punt komt om Gods Woord ruim uit te delen. Daarnaast is het in die streek meer dan gewoon mediums te raadplegen. Mede daarom willen wij graag een bruggetje zijn om de bootvluchtelingen in contact te brengen met het Evangelie en met de bestaande protestantse gemeenten in Zuid Italië. Dit alles in de volle overtuiging dat vele bootvluchtelingen ook onze Heere Jezus zullen gaan leren kennen. Zijn Woord keert nooit ledig terug! Doet wat Hem behaagt!

Er is contact gelegd met Bijbelstichtingen die Bijbels en evangelisatielectuur in diverse talen beschikbaar hebben gesteld om te verspreiden. Gelijk dan maar de vraag, hoeveel Bijbels en of Nieuw Testamenten neemt u/jij voor uw rekening. Voor € 1 per stuk laat je Gods Woord bij deze ontheemden achter.

Er zijn broeders die met mij mee gaan om te evangeliseren onder de vluchtelingen.
We zijn bezig in beeld te brengen waar de krottendorpen en bootvluchtelingen zich bevinden die we willen bezoeken.
Op dit moment komen er al giften binnen voor Bijbels die we willen aanbieden aan de bootvluchtelingen in Italië. Terwijl ik dit schrijf is de eerste € 750 geschonken door de diaconie van een Herv. Gem. in Zuid Holland. Daar zijn we heel erg blij mee.

We proberen zo min mogelijk kosten te maken, dus low budget. Het werk is in alle opzichten Pro Deo (Voor God) . We zullen werken met de middelen waarmee de Heere ons voorziet. Ons grootste verlangen is dat velen de liefde van God leren kennen door Zijn eigen Woord.

Via facebook: Evangelisatie Bootvluchtelingen Italië en http://evangelisatiebootvluchtelingenitaly.weebly.com/ wordt u op de hoogte gebracht.

Tenslotte een oproep tot steun.

Jaren heb ik mogen arbeiden in Zuid Limburg en onder de zegenende handen van de Heere is er veel tot stand gekomen. Daar zijn we Hem dankbaar voor. En dan nu naar Italië om daar Gods Woord te brengen. Deze mensen leven al in bizarre situaties, maar nog aangrijpender is het wanneer je geen uitzicht hebt op verzoening met God door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus. Wij weten dat God daarvoor Zijn woord gebruikt en daarom willen wij dit Woord daar gaan brengen.

Wij vragen dan ook uw steun in meeleven, gebed en een gift. Heeft u de mogelijkheid om ons te voorzien van Bijbels in geschikte talen alsmede evangelisatiemateriaal? Dan zouden wij dit graag van u willen ontvangen. Zoals al aangehaald voor € 1.00 per stuk laat je Gods Woord bij deze ontheemden achter, mogen zij op uw rekenen?

NL 21 INGB 000 7801 158 ten name van Stichting Evangelisatie Bootvluchtelingen Italie / afgekort S.E.B. Italie

Bij voorbaat dank voor uw gebed en meeleven en ik sluit af met de bede “Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid Amen.

Met een hartelijke broederlijke groet,

Evangelist Kees van den Boogaart

- C.A. van den Boogaart met locals